“You’ll miss the best things if you keep your eyes shut."

DR. SEUSS

משרד "טל איל אדריכלות" הוקם בשנת 2004 והוא מתמקד בשני תחומים עיקריים: תכנון אדריכלי ברקמה קיימת ועבודת מחקר אדריכלית-היסטורית בקנה מידה עירוני. מגוון הפרויקטים במשרדינו כוללים תכנון מבנים חדשים ותוספות בנייה למבנים קיימים, תכנון שימושים עכשוויים למבנים קיימים, עיצוב פנים ותיעוד ושימור מבנים. ברמה האורבאנית עוסק המשרד בעבודות מחקר, סקרים אדריכליים, תיעוד אדריכלי בקנה מידה עירוני והכנת תכניות בניין עיר.

back eht ot future

future eht ot back

הסגנון הבינלאומי, שהקיף את כל תחומי האמנות והעיצוב, ביטא מחשבה חופשית וגלובלית, התפתח בבאוהאוס, בית הספר הגבוה לאמנות  ולאדריכלות, שנוסד בגרמניה ופעל בה לאחר מלחמה העולם הראשונה (1919–1933). בתי האדריכלות המודרנית (המכונים בתי "באוהאוס" או הסגנון הבינלאומי) בארץ בנויים ברובם מִקבצים-מִקבצים, ומבטאים, עבורי, יותר מכול את כוחה של הקבוצה על פני יכולתו של השחקן הבודד. הם מתאפיינים בפשטות ובשימושיות ובעושר פרטים ויופיים ניכר. המבנים האייקונים, כמו אחוזתם של הזוג ויצמן ברחובות בתכנון אדר' אריך מנדלסון, הם היוצאים מן הכלל.